လစဥ် ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲ အချိန်ဇယားများ Japan Ready Functions Training School

အတန်းများ

ဂျပန်စာ အတန်းများ NA Class (N5) NB Class (N5) NC Class (N4) ND Class (N4) Japan Ready
Basic - L11 L12 - L25 L26 - L40 L41 - L50 Business Japanese
တန်းခွဲများအားလုံးမှာ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှသာ နောက်အဆင့် အတန်းသို့ တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ Placement test ဖြေဆိုပြီး level အလိုက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

စာသင်ချိန်များ

Monday to Friday 9:00 AM to 12:20 PM Lunch 12:20 PM to 1:20 1:20 PM to 05:00 PM

လစဥ် ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲများ

Febuary 2020 [BATCH013]
တန်းခွဲ ဖောင်ပိတ်မည့်နေ့ စဖွင့်မည့်နေ့ ပြီးဆုံးမည့်နေ့ မှတ်ချက်
NA/NB Class Jan 01 2020 Feb 04 2020 Mar 12 2020 -
NC/ND Class Jan 01 2020 Feb 04 2020 Mar 12 2020 -
Japan Ready Feb 02 2020 Feb 10 2020 Apr 09 2020 -
March 2020 [BATCH014]
တန်းခွဲ ဖောင်ပိတ်မည့်နေ့ စဖွင့်မည့်နေ့ ပြီးဆုံးမည့်နေ့ မှတ်ချက်
NA/NB Class Mar 06 2020 Mar 17 2020 Apr 29 2020 -
NC/ND Class Mar 06 2020 Mar 17 2020 Apr 29 2020 -
April 2020 [BATCH015]
တန်းခွဲ ဖောင်ပိတ်မည့်နေ့ စဖွင့်မည့်နေ့ ပြီးဆုံးမည့်နေ့ မှတ်ချက်
NA Class (BTACH14) Apr 7 2020 Apr 21 2020 May 27 2020 -
May 2020 [BATCH016]
တန်းခွဲ ဖောင်ပိတ်မည့်နေ့ စဖွင့်မည့်နေ့ ပြီးဆုံးမည့်နေ့ မှတ်ချက်
NA/NB/NC/ND/Japan Ready Class Apr 27 2020 May 12 2020 June 15 2020 -